ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33140
045-811383
E-Mail: adminKT@khokthan.go.th
นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.083-3846107
นายสุวรรณ์ ผลคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.080-2316235
นายปกาศิต รัตนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.089-4239914
นางทองใส มั่นดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.086-8726636
นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แพงไธสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.097-3241993

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP