ปรับปรุงล่าสุด 7 ก.พ. 2023 04:58:26 1,038

           

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

           งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบมาตรการ  และวิธีการพัฒนาสังคม  การจัดสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชน  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง  เร่ร่อน  ไร้ที่พึ่ง  ถูกทำร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ฯลฯ  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

(1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   ประกอบด้วย

            -  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

           -  งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

            -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  

           -  งานประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

(2) งานสังคมสงเคราะห์   ประกอบด้วย 

            -  งานสังคมสงเคราะห์

            -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

            -  งานประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

(3) งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี   ประกอบด้วย 

           - งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 

           - งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี 

           - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอาชีพ  

           - งานประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

(4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย