อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

ปรับปรุงล่าสุด 10 ก.ย. 2022 04:52:05 448

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

              งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและ   เงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้
งานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย
                - งานการเงิน
                - งานบัญชี
                - งานบริหารงานคลัง
                - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                - งานเก็บรักษาเงิน
                - งานบำเหน็จบำนาญ
                - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                - งานการเงินและงบทดลอง
                - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  ประกอบด้วย
                - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                - งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์
                - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                - งานข้อมูลแผนที่ภาษีและงานประเมินภาษี

 งานพัสดุและทรัพย์สิน   ประกอบด้วย
                - งานพัสดุและทรัพย์สิน
                - งานจัดหาพัสดุ
                - งานทะเบียนทรัพย์สิน
                - งานบริหารสัญญา

 
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP