อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 10 ก.ย. 2022 04:47:34 434

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิก อบต. มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP