ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย. 2022 02:49:23 1,382“มุ่งพัฒนา  นำชุมชนน่าอยู่สู่ความเข้มแข็ง  มีการบริหารจัดการที่ดี

  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ”