บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตามระเบียบฯ ข้อ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567