โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ขยายไหล่ทางจากบ้านพ่อบุญตา ถึงบ้านนางเสมอ หมู่ 10