สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤสจิกายน 2564