ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปรเภทอื่น