กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา

3 ส.ค. 2023 15:35:00 กิจกรรม มนต์ชัย สุพล 100

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้นำเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ณ วัดโคกตาล บ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ