การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านพ่อบุญตา ไปบ้านนางเสมอ หมู่ที่ 10 บ้านโคกตาลกลาง