รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน