กิจกรรมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล (วันที่ 2)

15 พ.ย. 2023 06:55:01 กิจกรรม อบต.โคกตาล 111

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ดำเนินโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงาน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1  บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 บ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ 10 บ้านโคกทราบ หมู่ที่ 13 เวลา17.00 น. เป็นต้นไป