การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสรัดไปบ้านนางแลด รัตนพันธ์ หมู่ที่ 8